Financiële dienst

KOGEKA wil haar beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk beheren. Om de aanwending van die middelen op te volgen, moeten alle inkomsten, uitgaven, investeringen, schulden, tegoeden en betalingen systematisch worden verantwoord en geregistreerd. 
KOGEKA heeft gekozen voor een uniform systeem van dubbel boekhouden voor alle scholen, conform de wettelijke bepalingen.
In het financieel beleid willen we de nadruk leggen op de volgende aspecten.

 • Solidariteit en grote samenwerking tussen de verschillende scholen en de algemene diensten van de scholengemeenschap.
 • Een zeer concreet uitgewerkt financieel beheerssysteem, zodat de aanwending van de werkingstoelagen wordt geoptimaliseerd op niveau van de scholengroep.
 • Transparantie en duidelijke communicatie en rapportering van de algemene dienst naar de scholen.
 • Financiële autonomie m.b.t. de zelf gegenereerde middelen, gekoppeld aan responsabilisering van de school. Uniforme boekhoudkundige waarderingsregels.
 • Een systeem van accurate interne controles  dat ervoor zorgt dat de boekhouding een getrouwe weergave is van de bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten van de scholengroep.
 • Het voeren van een analytische boekhouding, zodat de boekhouding niet alleen een verantwoordingsinstrument is t.o.v. derden (overheid, revisor) maar kan uitgroeien tot een effectief intern beleids- en controle-element. 
 • Duidelijke scheiding tussen roerende en onroerende goederen, met optimale benutting van de subsidiemogelijkheden. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met de technische dienst.
 • Het risicoloos beleggen van de beschikbare middelen en binnen de grenzen van dit profiel streven naar maximaal rendement.
 • Zoeken naar kostenbesparende maatregelen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de centrale aankoopdienst.
 • De bijdragen van ouders voor onderwijs en bijkomende activiteiten beperken tot een aanvaardbaar niveau. Deze kosten moeten ook doorzichtig zijn voor de ouders. We zorgen ervoor dat de leerlingenrekeningen op de verschillende scholen op mekaar zijn afgestemd. 
 • Efficiënt omgaan met de overheidsmiddelen en naast de overheidsfinanciering actief zoeken naar externe financiering. KOGEKA bouwt daarbij een netwerk uit van partners.

De financiële dienst wordt aangestuurd door financieel directeur Marc s’Jegers.