Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Visie

Missie

Het Sint-Dimpnacollege wil als ASO-school 2e en 3e graad de leerlingen stimuleren om:

  • Hun talenten maximaal en op een creatieve manier te ontplooien
  • Essentiële competenties en vaardigheden te verwerven
  • Een stevige persoonlijkheid uit te bouwen
  • Deel te nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk leven

Daarnaast willen wij onze leerlingen de kans geven zoveel mogelijk kansen te grijpen bij :

  • Het levenslang leren
  • Het werken
  • Het leven

De leerplandoelstellingen van het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en de eindtermen van het Vlaamse secundaire onderwijs vormen een belangrijke basis voor onze missie.

Vormen

Het Sint-Dimpnacollege wil de hele persoonlijkheid van de leerling mee vormen. De evangelische waarden en de idealen van het christelijk humanisme vormen een belangrijke leidraad. Daarbij stellen we de mens en de samenleving centraal. We streven naar een zo breed mogelijke vorming en ontwikkeling waarbij de ‘Homo Universalis’, de veelzijdige mens, als model geldt. De jongere komt daardoor in aanraking met een brede waaier van vakken en activiteiten. Onze vorming heeft aandacht voor de geest, het lichaam en het spirituele. Ons doel is dat de jongere zich ontwikkelt tot een kritisch denkend persoon die met een open geest in de samenleving staat.

Studeren

Het Sint-Dimpnacollege streeft ernaar de leerlingen een optimale studiehouding en een geschikte studiemethode aan te leren. We bereiden hen voor op het hoger onderwijs en op het levenslang leren. We stimuleren hen tot het zelfstandig leren en tot het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Ze ontwikkelen cognitieve basisvaardigheden: informatie verzamelen, selecteren, analyseren, vergelijken, verwerken, toepassen, synthetiseren, meningen vormen, enz.  Werken met informatietechnologie is daarbij zeer belangrijk. Een vlotte communicatie in de eigen taal en vreemde talen bereidt de leerling voor op een toekomst als wereldburger.

Groeien

Het Sint-Dimpnacollege wil elke leerling leren om zijn mening en gevoelens te verwoorden en luisteren naar anderen. De leerling leert daarbij constructief om te gaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, kritiek, conflicten, meningsverschillen en groepsdruk.
Het Sint-Dimpnacollege wil de leerling sensibiliseren tot een duurzame levensstijl met aandacht voor milieu, gezondheid en verkeersveiligheid.

Samenleven

Het Sint-Dimpnacollege vindt samenwerken, binnen en buiten de lessen, zeer belangrijk. Correcte omgangsvormen zijn daarbij noodzakelijk.
De leerlingen leren verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en anderen. Zij staan open voor andere culturen en levensbeschouwingen. Ze hebben aandacht voor de historische dimensie van de hedendaagse samenlevening, voor de (wereldwijde) verschillen in welvaart en voor de mensenrechten in de brede zin van het woord. Het Sint-Dimpnacollege wil de leerlingen aanzetten tot een sociaal engagement en tot respect voor de democratie. Dat laatste begint door hen te betrekken bij de werking van de school en te stimuleren tot participatie.

Welbevinden

Het Sint-Dimpnacollege wil voor elke leerling zorg dragen en bijdragen tot de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Een aangenaam klas- en schoolklimaat is daarom zeer belangrijk. Een verdraagzame en respectvolle houding is essentieel. Bij het begeleiden van de leerlingen hebben we niet alleen aandacht voor de schoolse prestaties, maar ook voor de harmonische ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen.