KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Participeren bij KOGEKA

KOGEKA beschouwt haar medewerkers, ouders en leerlingen als partners met wie ze overlegt. Ze wil hen de kans bieden hun kwaliteiten te ontwikkelen binnen een cultuur van waardering en samenwerking en dat over de grenzen van de scholen en diensten heen. Voorwaarden voor effectieve participatie zijn deskundigheid en medeverantwoordelijkheid.

De volgende participatie-organen zijn actief op het niveau van de scholengroep. Daarnaast zijn er per school nog andere inspraakorganen: directieraad (voor personeel), leerlingenraad, ouderraad, CPBW (Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk).

 

Schoolraad

De schoolraden van al onze scholen vergaderen samen in een zogenaamd medezeggenschapscollege. In deze ‘superschoolraad’ zijn van al onze scholen vier geledingen vertegenwoordigd: leerlingen, ouders, personeel en lokale gemeenschap. De directies zijn aanwezig als informanten.
De schoolraad wordt goed op de hoogte gehouden van wat er gebeurt op en rond onze scholen. Strategische keuzes i.v.m. bijv. pedagogische concepten komen er aan bod. Bovendien heeft de schoolraad adviesbevoegdheid over een aantal onderwerpen: schoolreglement, oprichting van nieuwe studierichtingen, aanwending van lestijden, taakomschrijving van directie en leerkrachten, bouwwerken.

De schoolraad komt vier maal per jaar samen, telkens in één van onze scholen.

Ondernemingsraad

In KOGEKA hebben wij ervoor gekozen om niet per school een LOC (Lokaal OnderhandelingsComité) in te richten, maar te opteren voor één ondernemingsraad voor de ganse scholengroep. Dit komt beter overeen met de ‘bedrijfscultuur’ van KOGEKA, waarin veel overleg plaatsvindt tussen de scholen. De ondernemingsraad neemt dan alle bevoegdheden van de verschillende LOCs over.
De ondernemingsraad is paritair samengesteld uit directieleden en andere personeelsleden. Elke school is er in vertegenwoordigd. In de ondernemingsraad komen alle onderwerpen aan bod die het personeel aanbelangen: arbeidsreglement, personeelsbeleid, financieel beleid, infrastructuur, sociale wetgeving enz.

De ondernemingsraad komt maandelijks samen tijdens het schooljaar.