Sint Jozef Geel

tweede en derde graad Agro- en biotechnologie, wetenschappen en techniek, voeding en horeca, CDO, OKAN

Sint Jozef Geel

De KOGEKA-school voor Land- en tuinbouw, STEM en Voeding en horeca in Geel

LEEFREGELS CDO KOGEKA 2023-2024

Jij en de andere jongeren hebben het RECHT om te leren.

Je leerkrachten hebben het RECHT om les te geven.

Daarom hebben we allemaal de VERANTWOORDELIJKHEID om de REGELS te volgen.

1. Dagindeling

1e LESBLOK
08.20u
10.00u

PAUZE
10.00u
10.15u

2e LESBLOK
10.15u
11.55u

Middag
11.55u
12.45u

3e LESBLOK
12.45u
14.25u

PAUZE
14.25u
14.35u

4e LESBLOK
14.35 
15.25u
(praktijklesdag)

16.15u
(PAV-lesdag)

We verwachten je bij de start van iedere lesblok aan het klaslokaal, tenzij jouw leerkracht van die dag iets anders met jou afgesproken heeft.

2    LEEFREGELS
2.1    AAN- EN AFWEZIGHEID
Je zorgt ervoor dat je steeds op tijd bent. Bij het eerste belsignaal ga je naar jouw klas.
Kom je te laat in de les, dan moet je je eerst aanmelden bij het secretariaat. Daar zal je een briefje krijgen waarmee je naar je klas kan. Als je ’s morgens voor de derde keer te laat komt, moet je een middagpauze binnen blijven. Je komt dan bij de start van de middagpauze naar de refter en moet daar blijven tot 12.35u. Nadien kan je nog even naar buiten gaan (tot 12.45u), indien gewenst. Als je na een pauze te laat komt, blijf je meteen de volgende dag een middagpauze binnen.
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar zijn er ook ’s middags activiteiten. Je begeleiders zullen je hiervan op de hoogte brengen. Ook dan moet je aanwezig zijn.
Als je je ziek voelt tijdens een lesdag, ga je na toestemming van je leerkracht naar het secretariaat.
Sommige activiteiten gaan door buiten ons centrum. Tenzij je ouder(s) ons vooraf op de hoogte hebben gebracht en je op voorhand toestemming hebt, moet je deelnemen aan alle buitenschoolse activiteiten – ook een “meerdaagse”. De kostprijs van de buitenschoolse activiteit komt op jouw rekening als je onwettig afwezig bent. Als je ziek bent, aanvaarden wij enkel een briefje van de dokter.
Hoe je aanwezigheden moet melden en wettigen, lees je onder punt 3 AFWEZIGHEDEN MELDEN EN WETTIGEN.
Je bent ook altijd aanwezig op je werk of je aanvullend traject. Je werkgever of je begeleiders houden ons op de hoogte van afwezigheden. Je volgt de afspraken op je aanvullend traject m.b.t. afwezigheden wettigen.

2.2    PAUZES
Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats van het CDO of in de refter van het CDO.
Ook tijdens de middagpauze ben je in de refter of op onze speelplaats. Als je de toestemming hebt van je ouders, mag je ’s middags de school verlaten. Je kan iedere dag broodjes (kaas, hesp of beleg van de dag) bestellen. Bestellen doe je voor 9.15u via Smartschool.

2.3    SPECIFIEKE LEEFREGELS

 • Bij de start van de les plaats je jouw gsm in het daarvoor voorziene gsm-hotel.
 • Je eet of drinkt niet in de klas, enkel water drinken is wel toegestaan. Energiedranken en warme snacks zijn niet toegestaan op onze school.
 • Je rookt niet tijdens de schooluren en/of op het schoolterrein. Ook in de Technische Schoolstraat tussen de Kwakkelberg en de Azaleastraat mag niet gerookt worden door onze leerlingen.
 • Je drinkt geen alcohol tijdens de schooluren. Je gebruikt, koopt of verkoopt geen drugs. Je bent nooit onder invloed tijdens de lesuren. Als we zien of vermoeden dat je drugs bij hebt, verwittigen we steeds je ouders en de politie. Als we vermoeden dat je onder invloed bent van drugs of alcohol, mag je de lessen niet verder volgen en nemen we contact op met je ouders om een begeleiding op te starten.
 • Je helpt mee om de klassen proper te houden / maken. (Zie ook werkplaatsreglement). Op bepaalde dagen is jouw klas verantwoordelijk voor de orde. Op die dagen zorg je er met je klasgenoten voor dat de refter na iedere pauze netjes achtergelaten wordt en dat de vuilbakken op het einde van de dag naar het containerpark gebracht worden.
 • Je komt verzorgd naar ons centrum. Als je niet gepast gekleed bent (zie school- en centrumreglement), zal de coördinator of zijn afgevaardigde je hierover aanspreken.
  • Tijdens de workshop sport draag je sportschoenen en een zwarte short en t-shirt van de school.
  • Je draagt de voorgeschreven kledij tijdens de praktijklessen (zie werkplaatsreglement).
  • Het dragen van hoofddeksels is niet toegelaten in de klassen. In de gangen van ons CDO mag je een hoofddeksel ophouden. Kom je echter, bijv. door verplaatsing naar een praktijklokaal, door de schoolgebouwen van het voltijds onderwijs, dan gelden de regels van het voltijds. Hier zijn hoofddeksels niet toegelaten in de volledige schoolgebouwen. Buiten de schoolgebouwen (op de speelplaats, aan de fietsenrekken, op excursie enz.) zijn hoofddeksels wel toegelaten.
 • Fietsen of bromfietsen worden geparkeerd in de fietsenberging achter de oude sporthal of achter de W-blok.
 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in je jaszak, boekentas of in een locker zonder slot. De schoolverzekering vergoedt diefstal of verlies niet.
 • Je hebt steeds je leerlingenkaart bij en geeft die af wanneer iemand van het personeel van onze school erom vraagt.

3    AFWEZIGHEDEN MELDEN EN WETTIGEN
3.1    AFWEZIGHEID MELDEN
Elke afwezigheid moet ten laatste bij de start van de dag (8.20u) telefonisch of via Smartschool bij het secretariaat van het CDO gemeld worden. Meerderjarige leerlingen mogen dit zelf doen. Voor minderjarige leerlingen is het noodzakelijk dat een ouder, voogd of begeleider de afwezigheid meldt.
Het telefoonnummer van de school is 014 57 85 68. Via Smartschool kunnen ouders of meerderjarige leerlingen een melding maken van een afwezigheid. Je kan ook steeds je afwezigheid melden via een Smartschool-bericht, dit doe je:

 • op maandagen en dinsdagen bij Hanna Gielis;
 • op woensdagen bij Hanna Gielis en Sanne Van der borght;
 • op donderdagen en vrijdagen bij Sanne Van der borght.

3.2    AFWEZIGHEID O.W.V. ZIEKTE WETTIGEN
Als je ziek bent, breng je een van volgende papieren binnen:

 • Een briefje van je ouders (je mag hiervoor de voorgedrukte briefjes gebruiken, maar dat is niet verplicht). Je mag dit enkel gebruiken voor een ziekte van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen en maximaal vier keer per schooljaar. Dit briefje kan niet gebruikt worden voor een afwezigheid op je stage of op je werk.
 • In alle andere gevallen moet je een doktersbriefje binnenbrengen. Denk eraan; als je ziek bent wanneer er een buitenschoolse activiteit gepland is, moet je steeds een doktersbriefje binnen brengen, anders worden de kosten doorgerekend.

Afwezigheden moeten gewettigd worden op de eerste dag dat je terug aanwezig bent op school en ten laatste 10 les- / werkdagen na de afwezigheid. Als je langer dan tien opeenvolgende dagen ziek bent, moet je het doktersbriefje onmiddellijk binnen brengen, voor je terugkomst.
Als je geen schriftelijk bewijs binnen brengt binnen de daarvoor voorziene termijn, dan beschouwen we de afwezigheid als ongewettigd.
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan de hele workshop sport, dan moet je aan de dokter een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen. Zo kan je sportleerkracht uitmaken waaraan je wel en waaraan je niet kan deelnemen tijdens de workshop sport. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan kan het zijn dat je een vervangtaak krijgt.

3.3    AFWEZIGHEID O.W.V. EEN ANDERE REDEN
Als je afwezig bent om een van volgende redenen moet je steeds een bewijsstuk meebrengen:

 • Je moet voor een rechtbank verschijnen;
 • Je moet naar een begrafenis of huwelijk van een naast familielid;
 • Onbereikbaarheid van de school door overmacht;
 • Je beleeft de feestdagen die bij jouw geloof behoren. In het centrum- of schoolreglement kan je lezen welke feestdagen in aanmerking komen.

Voor alle andere redenen moet je toestemming vragen aan de coördinator of prefect.
Als je geen schriftelijk bewijs binnenbrengt binnen de hierboven beschreven termijn, dan beschouwen we de afwezigheid als ongewettigd.

3.4    SPIJBELEN KAN NIET
Als je tien halve dagen ongewettigd afwezig bent geweest, dan wordt het CLB ingelicht. Als je veelvuldig ongewettigd afwezig bent, dan maken we jouw spijbeldossier over aan het Departement Onderwijs en doen we een melding bij de sociale dienst van de lokale politie. Bovendien bestaat dan de kans dat je het recht op een schooltoelage verliest.
Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de coördinator beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor het centrum al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

4    BEGELEIDENDE EN TUCHTMAATREGELEN
4.1    FOCUS OP HERSTEL
Wanneer je iemand schade toebrengt (materieel, lichamelijk of gevoelsmatig), willen we steeds samen met jou zoeken hoe we de schade kunnen herstellen.
Wanneer jij iemand (of een groep) schade toebrengt (materieel, lichamelijk of gevoelsmatig) geven we je de kans om de schade te herstellen, indien de getroffene(n) dit ook wil(len). Als je de schade niet wil herstellen of als je slachtoffer een herstel niet wil, dan nemen we zelf orde- of tuchtmaatregelen.

4.2    ORDEMAATREGELEN
De mogelijke ordemaatregelen kunnen zijn: een gesprek, een verwittiging, tijdens de middagpauze binnen blijven, nablijven na schooltijd, een begeleidend contract, een alternatieve ordemaatregel, een tijdelijke verwijdering uit de les, een time-out, …

4.3    TUCHTMAATREGELEN
Wanneer je gedrag een gevaar of een ernstige bedreiging is voor de goede werking van het CDO of voor de lichamelijke of gevoelsmatige veiligheid van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, kan de coördinator je een tuchtmaatregel opleggen. De mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een tijdelijke verwijdering uit de lessen, een definitieve verwijzing uit ons CDO.