Sint Maria Geel

Sint Maria Geel

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ORGANISATIE,
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN EN TAAL EN CULTUUR IN GEEL

Pedagogisch project

SMG streeft ernaar om binnen haar drie studiedomeinen (economie & organisatie, maatschappij & welzijn en taal & cultuur) leerlingen te vormen die vakinhoudelijk goed voorbereid zijn om succesvol deel te nemen aan vervolgopleidingen en/of de arbeidsmarkt. Daarnaast wil onze school inzetten op persoonsvorming. Hiervoor geeft ze ruimte aan de eigen talenten van leerlingen, ondersteunt ze hen bij het ontwikkelen ervan en geeft ze de leerlingen op regelmatige basis een stem.   
Onze school maakt werk van een positief leef- en leerklimaat waarin het welbevinden van alle leerlingen en schoolbetrokkenen te allen tijde centraal staat. In het dagelijkse schoolleven vormt het zorgzaam omgaan met elkaar, geïnspireerd door een christelijke visie op de mens en de maatschappij en de kernwaarden (verantwoordelijkheid, humor, respect, verbondenheid en duidelijkheid), een belangrijk uitgangspunt.

Leer- en onderwijsprocessen worden gevoed vanuit het gedeelde KOGEKA-concept ‘Levensecht Eigentijds Duurzaam leren’ (LED-leren). Alle leerlingen krijgen zo kansen om op een betrokken manier deel te nemen aan het schoolgebeuren en hun horizon te verruimen. Binnen krachtige leeromgevingen kunnen ze hun talenten ontdekken en hun competenties ten volle ontwikkelen. Geïntegreerd werken krijgt hierin een bijzondere plaats.
Onze school heeft een fundamenteel vertrouwen in de groeimogelijkheden van elke leerling. Dit komt o.a. tot uiting in de wijze waarop de leerlingen worden geëvalueerd en ertoe worden uitgenodigd om samen met hun ouders tevens als actieve partner deel te nemen aan dit proces.

Een professioneel, begeesterd, multidisciplinair team van leraren staat garant voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs. De pedagogisch-didactische deskundigheid van het lerarenkorps wordt bewaakt door het aanmoedigen van vakgebonden en vak-/schooloverschrijdende teamwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en regelmatige vorming. Hiertoe kan de school ook rekenen op de deskundige administratieve en pedagogische diensten van het ondersteunend personeel.
Om invulling te geven aan vernieuwende pedagogisch-didactische inzichten zet de school in op BYOD en voorziet ze in up-to-date leermiddelen en voorzieningen en faciliteiten, die het leren bevorderen.

Onze school is een open, dynamisch onderwijscentrum waarin externe onderwijsgebonden en niet-onderwijsgebonden partners welkom zijn. Ze vervullen een fundamentele rol in het bewaken van de ‘professionele identiteit’ van de school.
Binnen haar brede pedagogische opdracht heeft onze school ook aandacht voor de realisatie van transversale eindtermen in diverse (vak-)werkgroepen en projecten.
Bij de totale realisatie van haar pedagogisch-didactisch beleid zorgt de school voor de nodige afstemming op het beleid van de scholengemeenschap KOGEKA. SMG neemt hierin een actieve partnerrol op.