KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

De beste versie van jezelf

Elke leerling van KOGEKA moet de beste versie van zichzelf kunnen worden, ook al vraagt dit van de school, de ouders en de leerling zelf een meer dan gemiddelde inspanning. Wij willen als scholengemeenschap ons best doen om maximale kansen te bieden aan de persoonsontwikkeling en aan het leerproces van elke leerling. De school heeft immers als missie om kinderen en jongeren te vormen en op te voeden tot kritische, weerbare en geëngageerde mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de maatschappij van vandaag en morgen.
Zorgzaam omgaan met leerlingen betekent eerst en vooral dat wij een aangenaam schoolklimaat trachten te creëren, waarin de leerling zich thuis voelt. Daarnaast bieden we levensecht, eigentijds en duurzaam onderwijs van een degelijke kwaliteit, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van elke leerling. Elke school streeft daarbij naar ‘zorg op maat’.

Onze zorgcoördinatoren

Sint Dimpna Geel · Basisschool

Sancta Maria Kasterlee · SMIK

Sint Aloysius Geel

Sint Dimpna Geel · College

Sint Jozef Geel

DBSO: Wim Donckers
OKAN: Peggy Meeuwssen
STEM: Nicole Counotte
Land- en tuinbouw & Voeding en horeca: Gerd Janssen

Sint Maria Geel

Socio-emotionele zorg

Om het welbevinden van leerlingen te ondersteunen, verbeteren we continu de materiële condities – in zoverre onze financiële middelen het toelaten – en organiseert elke school allerlei activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Voor wie psychosociale problemen ervaart of emotioneel in de knoop ligt, hebben directie, klassenleraar, klassenraad en CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) een luisterend oor én staat er een intern zorgteam klaar voor begeleiding. Daarnaast kunnen we beroep doen op externe hulp van SchoolOndersteuning Geel.

Leerzorg

Om de leerwinst van elke leerling te maximaliseren, is ons zorgbeleid opgebouwd volgens de fasen van het zorgcontinuüm.

  • Brede basiszorg: Alle leerlingen kunnen rekenen op algemene begeleidingsmogelijkheden: een goede leerlingenoriëntering, een goede studiebegeleiding, aangepaste werkvormen. We trachten onze leerlingen efficiënte studiemethodes aan te leren en volgen hun vorderingen nauwgezet op in het ‘leerlingenvolgsysteem’.
    Elke school voert een actief beleid rond ‘gelijke onderwijskansen’ (GOK) en besteedt speciale aandacht aan de begeleiding van anderstalige leerlingen. 
    Om ‘zorg op maat’ echt te realiseren, kunnen alle leerlingen beroep doen op specifieke begeleidingsmaatregelen wanneer zij het nodig hebben.
    Visietekst “Begeleiding van anderstalige nieuwkomers” klik hier.
  • Verhoogde zorg: Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, bijv. dyslexie, slechtziendheid of hoogbegaafdheid, bieden we extra maatregelen, afhankelijk van wat de leerling nodig heeft. Die worden vastgelegd in een begeleidingsplan.
  • Uitbreiding van zorg: Indien deze extra maatregelen niet voldoende blijken, kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beroep doen op redelijke aanpassingen. Op basis van een behoefteanalyse door het CLB leggen we deze vast in een individueel handelingsplan. Bij een gemotiveerd verslag van het CLB kan de leerling rekenen op externe begeleiding vanuit het Ondersteuningsnetwerk Kempen (de vroegere GON-begeleiding).
  • School op maat: Wanneer ook de redelijke aanpassingen niet voldoende zijn, leidt een verslag van het CLB tot een overstap naar het buitengewoon onderwijs.

visietekst

Zorg voor leerlingen