KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

KOGEKA geeft kansen

Het zorgbeleid van onze scholen kent acties op vier domeinen:

  • leren en studeren (leerzorg)
  • studiekeuze (onderwijsloopbaanbegeleiding)
  • psychisch en sociaal welbevinden (socio-emotionele zorg)
  • fysiek welbevinden (gezondheidsbeleid)

Om de visie voor te stellen, gebruiken we zes kernwoorden. Daaraan hangen we onze manier van werken op.

Dit zijn de algemene uitgangspunten van waaruit onze secundaire scholen hun zorgvisie en -werking concreet vorm geven.
Om ze te leren kennen, klik je op één van de kernwoorden naast de figuur en je krijgt de verklaring ervan.

We zetten in op de totale persoonsontwikkeling van onze leerlingen. We beschouwen hen als volwaardige leden van de samenleving waarin we hen leren opkomen voor zichzelf en voor anderen. Wij begeleiden hen graag bij het ontdekken van verschillende waarden en normen en ondersteunen hen in het verwerven van de nodige attitudes, in het maken van gezonde keuzes, in het maken van een doordachte studiekeuze. Kortom, we zetten in op de ontplooiing van hoofd, handen én hart.

Verbondenheid is de basis om onze leer- en leefomgeving zo effectief mogelijk te realiseren.

Preventief bouwen we duurzame relaties op door aandacht te hebben voor de ontwikkeling van socio-emotionele vaardigheden, maar ook door respect en betrokkenheid in onze scholen als belangrijke waarden te integreren.

In onze reactie op grensoverschrijdend gedrag neemt herstelgericht werken een belangrijke plaats in. Aandacht voor alle partijen, het nemen van verantwoordelijkheid en het herstellen van relaties en schade zijn hierin de streefdoelen.

Dit alles kadert binnen ons sanctiebeleid, dat duidelijke grenzen stelt en daardoor veiligheid biedt.

We bekijken elke leerling in de eigen context. Vandaaruit zoeken we een antwoord op maat om de leef- en leerkansen van de leerling te optimaliseren.

We handelen vanuit respect voor de verschillen tussen leerlingen, ouders en personeel. We zien diversiteit als een uitdagende rijkdom.

We streven gelijke onderwijskansen (GOK) na, met extra aandacht voor leerlingen die in kwetsbare omstandigheden of armoede leven. We leveren een bijzondere inspanning voor de begeleiding van anderstalige nieuwkomers.

Dit proces van versterken en kansen bieden, is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Onze leerkrachten nemen een inspirerende, ondersteunende en verantwoordelijke rol op in het leren en leven op school. Ze maken hiervoor gebruik van een brede waaier aan werkvormen en leermiddelen. Leerkrachten krijgen kansen om zich intern en extern verder te professionaliseren om de brede basiszorg te versterken. Afhankelijk van de noden zet elke school de expertise in die aanwezig is in eigen huis, bijvoorbeeld in het zorgteam, of schakelt tijdig externe zorgverleners in.

School maken we niet alleen!

Om onze jongeren goed te begeleiden, werken onze scholen samen met zowel leerlingen, ouders, de verschillende scholen onderling als met derden: CLB, Leersteuncentrum Kempen, pedagogische begeleiding, Arktos en externe hulpverleners. Samen zoeken we naar de beste aanpak, de gepaste begeleiding voor elke leerling.

Alle personeelsleden dragen zorg voor onze leerlingen. Elke school heeft een duidelijke taakomschrijving voor de rol van leerkracht, klastitularis, GOK-team, leerlingenbegeleider en begeleider anderstalige nieuwkomers.

De begeleiding van leerlingen wordt ingedeeld in verschillende fases van het zorgcontinuüm. Elke school specifieert de concrete invulling van deze fases.

Door een duidelijke taakverdeling, heldere communicatie en een stapsgewijze opbouw in de begeleiding komen we tot zorg voor iedere leerling.

Onze zorgcoördinatoren

Sint Dimpna Geel · Basisschool

Sancta Maria Kasterlee · SMIK

Sint Aloysius Geel

Sint Dimpna Geel · College

Sint Jozef Geel

DBSO: Wim Donckers
OKAN: Peggy Meeuwssen
Agro-en biotechnologie en Voeding en horeca: Gerd Janssen
Wetenschappen & techniek: Nicole Counotte

Sint Maria Geel

Socio-emotionele zorg

Om het welbevinden van leerlingen te ondersteunen, verbeteren we continu de materiële condities – in zoverre onze financiële middelen het toelaten – en organiseert elke school allerlei activiteiten binnen en buiten de schoolmuren. Voor wie psychosociale problemen ervaart of emotioneel in de knoop ligt, hebben directie, klassenleraar, klassenraad en CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) een luisterend oor én staat er een intern zorgteam klaar voor begeleiding. Daarnaast kunnen we beroep doen op externe hulp van SchoolOndersteuning Geel.

Leerzorg

Om de leerwinst van elke leerling te maximaliseren, is ons zorgbeleid opgebouwd volgens de fasen van het zorgcontinuüm.

  • Brede basiszorg: Alle leerlingen kunnen rekenen op algemene begeleidingsmogelijkheden: een goede leerlingenoriëntering, een goede studiebegeleiding, aangepaste werkvormen. We trachten onze leerlingen efficiënte studiemethodes aan te leren en volgen hun vorderingen nauwgezet op in het ‘leerlingenvolgsysteem’. Elke school voert een actief beleid rond ‘gelijke onderwijskansen’ (GOK) en besteedt speciale aandacht aan de begeleiding van anderstalige leerlingen. Om ‘zorg op maat’ echt te realiseren, kunnen alle leerlingen beroep doen op specifieke begeleidingsmaatregelen wanneer zij het nodig hebben. Indien de bovenstaande maatregelen niet voldoende blijken, kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beroep doen op redelijke aanpassingen (dit geldt trouwens in alle fasen van het zorgcontinuüm).
  • Verhoogde zorg: Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, bijv. dyslexie, slechtziendheid of hoogbegaafdheid, bieden we extra maatregelen, afhankelijk van wat de leerling nodig heeft. Die worden vastgelegd in een begeleidingsplan.
  • Uitbreiding van zorg: Op basis van een behoefteanalyse door het CLB leggen we deze vast in een individueel handelingsplan. Bij een GC-verslag (Gemeenschappelijk Curriculum) kan de leerling rekenen op externe begeleiding vanuit het Leersteuncentrum Kempen.
  • School op maat: Wanneer ook de redelijke aanpassingen niet voldoende zijn en de leerling krijgt een IAC-verslag (Individueel Aangepast Curriculum) van het CLB, dan kan de leerling kiezen tussen een IAC-traject in de school of voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs. Een OV4-verslag van het CLB leidt altijd tot een overstap naar het buitengewoon onderwijs.