Wat leer je in deze richting?

De richting ‘Humane wetenschappen’ is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD).

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College gelden volgende principes:

  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming met aandacht voor alle kennisgebieden
  • Nadruk op het theoretische en het abstracte
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grote hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces
  • Een variatie aan leeractiviteiten

 

Binnen onze school zijn alle vakken belangrijk omdat we vertrekken vanuit een brede algemene vorming (zie visietekst). Binnen elke richting zijn er echter vakken waaraan de overheid extra eindtermen oplegt. Voor de richting ‘Humane wetenschappen’ zijn dat filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Bij filosofie staat men stil bij filosofische vragen, het argumenteren, de eigenheid van de filosofie, het mens-zijn en wetenschapsfilosofie. Kunstbeschouwing gaat over het beleven, begrijpen en waarderen van kunst. Sociologie behandelt subculturen, sociale structuren en hoe groepen samenleven. Bij psychologie komen levensloopfasen, persoonlijkheidsvorming en de interactie van de mens met anderen aan bod. Al deze vakken vereisen een goed tekstueel inzicht en zijn van een hoog abstract niveau. Daarnaast schrijven de leerplannen voor dat bij de vakken geschiedenis, Nederlands, Engels en Frans meer inhouden en invalshoeken aan bod moeten komen dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. De ICT-vaardigheden komen aan bod in een apart vak (derde jaar), maar worden ook verder toegepast in andere vakken. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Humane wetenschappen’ aanvatten. Ze overwegen daarbij best of de principes van onze school bij hen passen. Behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingsvakken en aan de vakken met extra basisvorming in de tweede graad geven aan of dit voor hen een geschikte richting is.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. In de derde graad biedt ‘Humane wetenschappen’ uiteraard een logisch vervolg. Daarnaast kan er overgeschakeld worden naar ‘Economie-moderne talen’ en ‘Moderne talen-wetenschappen’. Al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken behoorlijk bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de ‘Domeingebonden doorstroomrichtingen’ is ‘Welzijnswetenschappen’ (SMG) een interessante vervolgrichting.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Filosofie AV 1 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Kunstbeschouwing AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijk-economische vorming AV - 1
Nederlands AV 4 4
Psychologie en sociologie AV 3 3
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 33
Vergelijk vakken