Wat leer je in deze richting?

De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties centraal. In muzisch-creatieve vorming krijg je de kans om via projectwerking de theoretische bagage concreet en creatief te verwerken. Zelfstandig onderzoek komt in deze vakken sterk aan bod. Dat wordt nog extra getraind in het vak seminarie in het zesde jaar. Daarin leren de leerlingen een paper maken, een belangrijke vaardigheid voor het verder studeren. Je krijgt zelf verantwoordelijkheid voor opdrachten en projecten die je moet uitwerken. Belangrijk zijn een positieve ingesteldheid, de wil tot samenwerken, creativiteit en goede communicatievaardigheden.
FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN DERDE GRAAD
De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.

Voor wie is deze richting?

Instappen in de richting humane wetenschappen kan in de derde graad ook nog vanuit andere ASO-studierichtingen, maar dan wel met een sterke motivatie en een positieve interesse. In deze studierichting wordt veel nadruk gelegd op de studie van mens en samenleving.

Wat na deze opleiding?

Door haar algemeen vormend karakter kan je ook vanuit deze richting verder studeren in tal van richtingen in het hoger of universitair onderwijs. Uiteraard sluiten menswetenschappelijke studies (van kleuterleidster, maatschappelijk assistent, psycholoog …) het meest aan bij deze studierichting.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuurwetenschappen AV 3 3
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Esthetica AV 1 1
Frans AV 3 3
Gedragswetenschappen AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Muzisch- creatieve vorming AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
SkilLED AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
  • Facultatief uur wiskunde in 5 en 6
  • 6e jaar vanaf schooljaar 2021-2022
Vergelijk vakken