Wat leer je in deze richting?

Humane wetenschappen is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD). Een DOD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken zijn een must. In een DOD worden moderne talen en geschiedenis op een hoger niveau aangeboden dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Een vlotte overgang naar een DOD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde en vierde jaar, en worden ook verder toegepast in andere vakken.
Daarnaast heeft elke DOD een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. De richting Humane wetenschappen onderscheidt zich van andere DOD-studierichtingen door de vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.
In het eerste vak bestuderen we de ontwikkeling van de mens in interactie met zijn omgeving. We zoeken daarbij naar de oorsprong van menselijk gedrag: wat drijft ons en wat maakt ons tot wie we zijn?
Om te kunnen antwoorden op dit soort vragen, staan we in het vak filosofie stil bij een aantal levensvragen. Je leert hier redeneren, reflecteren en argumenteren.
Een waardevolle aanvulling voor deze studierichting is het vak kunstbeschouwing. Doorheen de geschiedenis is kunst voor de mens een belangrijke en herkenbare manier geweest om zichzelf uit te drukken. Het bestuderen van kunst helpt ons dan ook de mens beter te begrijpen.                                       In het vierde jaar voorzien we een extra uur Duits zodat alle opties in het vijfde jaar openblijven.

 

Voor wie is deze richting?

Ben je gefascineerd door mensen, hun ontwikkeling, hun gedrag en de manier waarop ze samenleven? Wil je je gedachten helder verwoorden en ook delen met anderen? Sta je open voor het beleven, interpreteren en waarderen van kunst in al haar vormen? Ben je geboeid door mens en maatschappij? Ben je geïnteresseerd in de actualiteit en de rol van de media? Dan is Humane wetenschappen iets voor jou!

Wat na deze opleiding?

De meest logische vervolgrichting na de tweede graad Humane wetenschappen is Humane wetenschappen in de derde graad (SMIK).
Daarnaast kan er binnen de DOD-richtingen overgeschakeld worden naar Moderne talen-wetenschappen (SMIK) of Economie-moderne talen (SDGC), al zal er dan voor bepaalde vakken behoorlijk moeten bijgewerkt worden.
Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de Domeingebonden doorstroomrichtingen is Welzijnswetenschappen (SMG) een interessante vervolgrichting. Opvoeding en begeleiding (SMIK) is een optie binnen de D/A-finaliteit.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
ARVO AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Filosofie AV 1 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Kunstbesch B+S AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Soc. & Psych B+S AV 3 3
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken